lकेन्द्रिय सरकारको आदेशानुसार जुम्ला जिल्ला स्थित विषयग कार्यालयहरुले आफ्नो कार्यालयको कार्यक्षेत्र, र कर्मचारी विवरण अनिवार्य रुपमा जिल्ला समन्वय समितिमा पठाईदिनुहुन अनुरोग गरिन्छ ।

Skip to toolbar